Federale Maatregelen

Federale maatregelen

Op federaal niveau zijn heel wat maatregelen getroffen voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De meeste informatie is te vinden op we website van de overheid www.info-coronavirus.be/nl/. Hieronder zetten we nogmaals en voor alle duidelijkheid alle maatregelen nog eens op een rijtje.
[vc_empty_space height=”200px”]

Fiscale schulden en btw

Doel

Steun bieden aan natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO), ongeacht de activiteitensector, die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus.

Welke maatregelen kunnen worden aangevraagd?

Na ontvangst van het aanslagbiljet of een betalingsbericht, kunnen de volgende maatregelen worden aangevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, btw, PB, VenB of BNI:

Afbetalingsplan
Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden naleven.

Termijn

De aanvraag moet voor 30 juni 2020 ingediend via het formulier dat hier kunt vinden:

AANVRAAG INDIENEN

Een antwoord op de aanvraag zal binnen een termijn van 30 dagen na indiening worden gegeven.

Dit formulier moet ingevuld worden toegestuurd per brief of per e-mail naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Informatie over het exacte RIC waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon afhangt kan worden gevonden op:

MEER INFORMATIE

[vc_empty_space height=”200px”]

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wie?

ALLE zelfstandigen kunnen uitstel van betaling aanvragen.

Uitstel van betaling aanvragen kan je via je sociaal verzekeringsfonds aanvragen: via hun website, per mail of per post.

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Acerta: https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

 

Tip! Informeer je klanten dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet Explorer  en Safari doet soms moeilijk.

 

Welke kwartalen?

1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

 

Deadline aanvraag:

Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2

 

!!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen of ze zelf stopzetten. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

Hoe?

Best aanvragen via de website van uw sociaal verzekeringsfonds.

Voordeel: je wordt onmiddellijk geïnformeerd dat de aanvraag tot uitstel geregistreerd is en de gegevens stromen automatisch door naar je dossier.

Vergeet je toch uitstel van betaling aan te vragen voor het eerste kwartaal 2020? Geen probleem, want er worden toch geen verhogingen aangerekend.

Vraag uitstel aan als het ECHT nodig is.

Sociale bijdragen is een beroepskost die volledig fiscaal aftrekbaar is.

Bovendien moet je anders volgend jaar 2 kwartalen tegelijk betalen en dat is niet altijd evident.

 

Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen. Dit is mogelijk voor elke zelfstandige.

 

deze aanpassing enkel in overleg met ons kantoor.

Overzicht drempels:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen

 

Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan te wachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen actief moet zijn.

Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

 

Rechtstreeks indienen bij de overheid of via website van je sociaal verzekeringsfonds.

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Acerta: https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

 

Tip: Wanneer je de aanvraag rechtstreeks online indient bij de overheid en een mail stuurt naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be, komt er sneller een beslissing.

 

Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel en het overbruggingsrecht aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

[vc_empty_space height=”200px”]

Socio-economische maatregelen

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.
Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.
Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Telewerk

De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale bijdragen.

Pc: 72 euro / toestel
Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel
Internet: 60 euro eenmalig 
Telefoonabonnement: 48 euro

Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.

Tot slot kan een werknemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming, bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Na overleg met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale voorwaarden (formele doch verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik, enzovoort).

Back to top